Nyheter

Nyheter

2018-10-08

IS OCH SNÖ PÅ TAK

– Det är fastighetsägarens ansvar att utan oskäligt dröjsmål avlägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats, såsom trottoar utanför fastig­heten. Dödsolyckor har skett när is har rasat ner och träffat människor, vilket har lett till att fastighetsägaren har åtalats.

 

TAKSÄKERHET

– Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att se till så att hela fastighetens tekniska funktioner upprätthålls. Detta inbegriper också taksäkerhetsutrustningen. Om denna brister i funk­tion, finns risk för livsfara. Besiktning av taksäkerhetsutrustningen bör utföras minst vart femte år av sakkunnig i taksäkerhet, och det åligger fastighetsägaren att tillse att detta sker.

2018-05-14

Vintern har passerat och värmen är här. Allt fler företag jobbar på tak, inom bygg, plåt, fastighetsservice och det blir varmt. Ser allt fler företag som jobbar på hög höjd. Glöm inte er utrustning och vatten.

 

Just nu kör vi kampanj till alla industrier, 1495kr ex moms under hela 2018. Minst 3pers och vi utför på er arbetsplats där fallskydd används. Tveka inte att kontakta oss på 073-4029614 eller skicka ett mail till oss på panos@fallfaktorsyd.se

 

https://fallfaktorsyd.se/kursutbud.html

 

/fallfaktor syd

Karlskrona

2017-11-15


Därför behövs en branschstandard för taksäkerhet


Taksäkerhet är ett begrepp som innefattar arbetsmetoder, utrustning och anordningar för att kunna vistas på ett tak utan att riskera fall till lägre nivå. Taksäkerhetsanordningar är de anordningar som monteras för att bereda tillträde till tak och arbetsställen samt skyddsanordningar som skall förhindra fall eller ras.


Lagar, regler och förordningar

Vilka krav på takskyddsanordningar som kan ställas på en fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24, och dess föregångare. Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete. Byggreglerna förändras över tid men någon retroaktivitet efter 1960 finns ej gällande taksäkerhet. De byggregler som gällde vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller.


En arbetsgivare måste i sitt arbetsmiljöansvar förhålla sig till Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Regleringar i AML och AFS tar ingen hänsyn till en fastighets byggår. Viktiga delar i arbetsmiljöarbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och riskanalyser. Vid rätt tillämpning av det arbetsmiljöansvar en arbetsgivare har, framför allt riskanalysen, är slutsatsen ofta att takarbete inte går att utföra tillräckligt säkert och ergonomiskt med de taksäkerhetsanordningar som en fastighet utrustats med i enlighet med BBR för det år då fastigheten byggdes.


Det är inte ens säkert att en fastighet med taksäkerhetsanordningar helt i enlighet med senast gällande BBR har sådana anordningar i tillräcklig omfattning och anpassade för alla behov. Exempelvis har Boverket inte inbegripit snöskottning i sin riskanalys och har därför inte heller anpassat kraven i BBR så att det går att skotta säkert på alla tak. Andra arbeten som inte medtagits i riskanalysen är byte av enstaka tegelpannor och allmänna underhållsinspektioner som behövs enligt BBR 2:2 ”Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.”


En branschstandard med helhetssyn och riskanalys i focus

För att få en enhetlig syn på hur och i vilken omfattning taksäkerhetsanordningar bör monteras för att kunna arbeta på tak enligt moderna, säkra och ergonomiska metoder har TSK tagit fram en branschstandard för taksäkerhet. Branschstandarden beskriver hur taksäkerhetsanordningar skall utformas och monteras för att uppnå acceptabel arbetsmiljö på olika typer av fastigheter och tak vid olika arbetssituationer, oavsett fastighetens byggår. Branschstandarden skall ta hänsyn till så väl nuvarande Boverkets byggregler (BBR) som gällande lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter.


Branschstandarden ska ge en tydlig information över hur tak bör vara utrustade för att minska risken för olycksfall och ge fastighetsägarna vägledning i vilken utrustning som de branscher som utför arbeten på tak, menar ska finnas för att uppfylla gällande arbetsmiljöregler. Antalet olyckor i samband med arbete på tak förväntas minska.


Observera att vid byggnadsarbeten på tak ska alltid den arbetsmetod och utrustning användas som ger lägst totala risk för hela arbetet på taket.


  • Vid bedömningen av risk ska alla arbeten ingå och även exponeringstid räknas in. Olika arbetsmetoder ska redovisas i jämförande riskanalys. Då riskanalys visar att den totala risken vid ett arbetes utförande är mindre om kollektiva skyddsanordningar används, än om arbetet utförs med personlig fallskyddsutrustning, ska kollektivt fallskydd (skyddsräcken, ställning med skyddsräcken eller nät) användas.
  • Kollektivt fallskydd (skyddsräcken, ställning med skyddsräcken eller nät) ska användas om det beräknas ta längre tid att utföra själva byggarbetet än vad det tar att uppföra det kollektiva skyddet.

2017-11-04

Vi har nu genomfört två utbildningar med 8-9pers i varje grupp, både teoretisk samt praktiskt med bra resultat. Deltagarna var grymt duktiga.

2017-10-16


Suttit och spanat på statistik på arbetsskador och vi måste bli bättre på att använda utrustning, inte bara utrustning utan och se över vår utbildning, riskanalys samt att arbetsgivarna följer säkerheten för sina anställda. Det är arbetsgivarnas/ledarnas uppgift att se till så att alla anställda som jobbar med riskfyllt arbete följer just säkerhetsbestämmelserna, inte minst sagt om man jobbar på hög höjd, man ska inte fuska, ''Ska bara upp nån minut''. På en minut kan det ske mycket, du kan skada dig allvarligt, du kanske inte kommer hem till din familj.


Finns det utrustning, finns det säkerhetsföreskrifter? Följ dom om inte annat så ta upp det med din närmsta chef. Här nedan så finns det en statistik med ''Fall av person'' och denna siffra måste sjunka.


Vi på Fallfaktor Syd erbjuder:


FALLFAKTOR SYD TJÄNST

 

Förstudier

Besiktningar

Riskanalyser

Räddningsplaner

Fallskyddsprogram


FALLFAKTOR SYD UTRUSTNING

 

Kompletta paket för person och enheter

Enskilda produkter

Taksäkerhetsprodukter

FALLFAKTOR SYD UTBILDNING

2017-09-12


Fallfaktor Syd söker tak att kunna utföra utbildning inom fallskydd. Det ska finnas gångbrygga samt att man ska kunna förankra sig. Gärna så man kan köra lite teori också inomhus.

Söker runt om i Blekinge eller strax utanför Blekinge, Växjö, Kalmar mm.

Vet ni något eller har några idéer så hör av er på panos@fallfaktorsyd.se eller 073-40296142017-09-04

Kom ihåg att kontrollera Er utrustning minst en gång per år enligt lagkravet.

 

Vi hjälper Er gärna med detta.

Ta kontakt med oss på 073-4029614, eller på panos@fallfaktorsyd.se för att boka datum & tid nu inför hösten & vinterns kommande arbeten på höjd.

2017-08-21


Fallfaktor

Sträva alltid efter lägsta fallfaktor! Fallfaktor bestäms av förankringspunktens läge och används för att fastställa den potentiella fallängden för användaren och på så sätt säkerställa att det i en fallsituation inte föreligger risk för kontakt med den lägre nivån.


Fallfaktor 0

Förankringspunkten är placerad ovanför huvudet på användaren.


Fallfaktor 1

Förankringspunkten sitter i nivå med ryggförankringen på selen.


Fallfaktor 2

Förankringspunkten sitter vid användarens fötter.

Sanktionsavgifter

Visste du att det kan stå dig dyrt att inte ha koll på företagets fallskydd? Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter är till för att minska antalet överträdelser på Sveriges arbetsplatser så att arbetsmiljön blir bättre och antalet olyckor minskar. Sanktionsavgifterna innefattar byggnads- och anläggningsarbeten där det föreligger fallrisk på två meter eller mer. Sanktionsavgifterna innefattar även snöskottning. Här nedan finner du länk till Avgiftsundvikaren som arbetsmiljöverket tagit fram.


Sanktionsavgift och böter – vad är skillnaden?

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter som det var tidigare, är ett straff man döms till i domstol. Med sanktionsavgifter kan Arbetsmiljöverket själva utdöma vite utan att det görs en polisanmälan (böter finns kvar för vissa allvarliga överträdelser).


Inspektioner.

Arbetsmiljöverkets inspektioner kan antingen vara anmälda i förväg eller ske helt oaviserade. I vissa fall därför att det gjorts en anmälan mot ett bygge. Vid en inspektion får du veta vilka brister som eventuellt måste åtgärdas. Ärendet utreds sedan internt på Arbetsmiljöverket. Om Arbetsmiljöverket beslutar att du ska betala en sanktionsavgift skickar de ett avgiftsföreläggande till dig där det framgår vilken avgift du ska betala. Du får alltså inte veta direkt vid inspektionen om du ska betala sanktionsavgiften eller inte. Avgiftsföreläggandet som förut var en långdragen process kan nu ske inom loppet av några veckor.


Hur stora är beloppen?

Nivån på sanktionsavgiften beräknas efter antalet sysselsatta i företaget. Då räknas både anställda och inhyrd personal in, oavsett om de arbetar heltid eller deltid. Stora företag får alltså betala mer än små. Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. Det är arbetsgivaren som kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift.


Till höger här så finner ni ett par länkar och där finner ni även en länk till Avgiftsundvikaren, klicka gärna in där för mer information.Juli 2017


Det börjar närmar sig start för företaget efter pappaledighet. From 1 september 2017 så slår vi upp portarna för Fallfaktor Syd där vi kommer erbjuda allt från utrustning till komplett utbildning samt besiktning utav utrustning och tak. Vi erbjuder besiktning utav tak i södra Sverige upp till Jönköping län.


Vi söker härmed efter lämplig byggnad att kunna utföra vår utbildning på, kravet är att taket skall vara godkänd för att kunna förankra sig i samt att det ska finnas gångbrygga. Önskemål är att byggnaden inte är för högt.


Vilket område söker vi i?


Söker i området, Blekinge, Kalmar län, Kronobergs län. Gör absolut inte om det ligger strax utanför Blekinge.


Kontakta gärna mig på 073-4029614 eller skicka ett mejl till panos@fallfaktorsyd.se om ni vet ett ställe att kunna hyra in sig för att utföra utbildningar.


Tack och fortsatt trevlig semester till er som har


Mvh

Panos Anessiadis

Fallfaktor Syd

073-4029614

Karlskrona


Taksäkerhet 2017-05-02


''Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.''


/Taksäkerhetskommitén


Copyright 2019 © FALLFAKTOR SYD.  All Rights Reserved